INDEX INDEX Konfiguracja serwera WWW
PRZYGOTOWANIE KOMPUTERA DO PRACY W SIECI TCP/IP

 

1) Konfiguracja sieci
2) Konfiguracja interfejsów sieciowych

 

1) Konfiguracja sieci

W systemie Linuks sieć jest w podstawowym zakresie konfigurowana już podczas instalacji. Wszystkie dane konfiguracyjne są przechowywane w katalogu /etc/ i jego podkatalogach.
Dużą dogodnością jest fakt, że Linuks, podobnie jak inne systemy Unixowe może być konfigurowany w czasie pracy, bez konieczności restartowania systemu, co znacznie upraszcza eksperymentowanie i poprawianie problemów konfiguracyjnych.

Najważniejsze pliki konfiguracyjne odpowiadające za działanie sieci to :

  • /etc/sysconfig/network
  • /etc/HOSTNAME
  • /etc/hosts
  • /etc/services
  • /etc/host.conf
  • /etc/resolv.conf

 

/etc/sysconfig/network

Plik network zawiera podstawowe informacje o konfiguracji sieci, takie jak :

NETWORKING     
HOSTNAME           
DOMAINNAME     
GATEWAY         
GATEWAYDEV    
<YES> jeśli nasz host pracuje w sieci lub <NO> jeśli nie
<nazwa hosta>
<nazwa domeny>
<adres bramy sieciowej>
<nazwa urządzenia, które obsługuje bramę sieciową>

 

/etc/HOSTNAME/

Plik ten powinien zawierać tylko jeden wpis, określający główną nazwę naszego hosta .

 

/etc/hosts

Plik hosts zawiera odwzorowania adresów IP na nazwy komputerów, jak również aliasy tych nazw.
W praktyce plik ten wykorzystywany jest tylko wtedy, gdy nasza sieć nie posiada własnego serwera nazw (DNS).

Każdy wiersz tego pliku powinien składać się z następujących rekordów :

IP nazwa_hosta
np.:
192.168.1.12 stacja1

 

/etc/services

Plik services zawiera odwzorowania nazw usług sieciowych na numery portów wykorzystywanych przez komputer do obsługi danej usługi. Plik ten składa się z wierszy, z których każdy jest jednym rekordem informacji.

Każdy rekord składa się z trzech pól :

nazwa port/protokół aliasy # komentarz
np.:
www     80/tcp      http   # WWW

gdzie :

nazwa - oznacza słowo reprezentujące opisywaną usługę
port - jest numerem określający numer portu, pod którym będzie dostępna dana usługa
protokół - nazwa protokołu TCP lub UDP
aliasy - określają inne nazwy, pod którymi będzie dostępna usługa

 

/etc/host.conf

Plik host.conf zawiera dane o kolejności, w jakiej system powinien odpytywać różne systemy tłumaczeń nazw (DNS, NIS) przy rozwiązywaniu nazwy sieciowej.

Plik ten może składać się z następujących dyrektyw :

order - określa kolejność przepytywania systemów tłumaczeń nazw i może składać się z następujących opcji :
                bind (DNS), hosts ( /etc/hosts), nis (NIS)
multi - określa, czy zapytanie kierowane do systemu rozwiązywania nazw zwraca tylko jeden wynik - off, czy może zwrócić ich kilka - on

 

/etc/resolv.conf

Plik resolv.conf jest plikiem konfiguracyjnym klienta DNS. Określa on kolejność przeszukiwania domen i zawiera adresy serwerów nazw.

Najczęściej przy konfiguracji tego pliku stosuje się trzy słowa kluczowe :

nameserver - określa adres serwera DNS
domain - określa nazwę domeny, do której należy komputer
search - określa kolejność przeszukiwania domen

 

2) Konfiguracja interfejsów sieciowych

Aby komputery mogły porozumiewać się poprzez sieć muszą mieć skonfigurowane interfejsy sieciowe. Konfiguracja interfejsu polega na przypisaniu karcie sieciowej (interfejsowi) odpowiedniego adresu IP, włącznie z adresem i maską sieci, w której ta karta będzie pracować.

W systemie Linuks wszystkie interfejsy sieciowe mają nazwy składające się z jednego z członów:

eth - Ethernet
tr - Token Ring
ppp - Point-to-Point Protocol

i są numerowane przez jądro systemu w kolejności ich konfigurowania, zaczynając od zera.

Do konfiguracji interfejsów sieciowych możemy użyć plecenia ifconfig o składni :

ifconfig interfejs adres_ip netmask <maska sieci> broadcast <adres_rozgłoszeniowy>

ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255

Interfejs może zostać czasowo wyłączony i ponownie uaktywniony bez konieczności ponownej konfiguracji.
Do wyłączenia i włączenia interfejsów służą polecenia :

ifconfig interfejs down - wyłącznie interfejsu
ifconfig interfejs up - uruchomienie interfejsu